Miljömässiga aspekter av betong

Examensarbetet ”Miljömässiga aspekter av betong” är skrivet av Muhabat Kareem. Hon har under några år studerat på utbildningen ”Byggnadsingenjör ROT” vid Hermods Yrkeshögskola. Detta samtidigt som hon varit praktikant hos oss på Allblästring Anläggning. Här nedanför har du möjlighet att läsa sammanfattningen, förorden, inledningen och sedan ladda ner hennes examensarbete ”Miljömässiga aspekter av betong”.

 


 

Examensarbetet

Miljömässiga aspekter av betong

 

Namn: Muhabat Kareem
Utbildning: Byggnadsingenjör ROT 22
Handledare /examinator: Benedicte Wåhlin
Datum: 2024-03-28

 

 

Sammanfattning 

Med tonvikt på kalkstensbrytning och cementtillverkning undersöker detta examensarbete de skadliga effekter som utvinning, produktion och användning av betong har på miljön. Olika synpunkter och åsikter har samlats in genom ett övergripande tillvägagångssätt och intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen och naturskyddsgrupper för att få ett heltäckande grepp om frågan. 

I den första delen av arbetet intervjuas personal från Skanska, Naturvårdsverket och Allblästring Entreprenad för att undersöka miljöeffekterna av betongtillverkning och kalkstensbrytning. Resultaten visar att både tillverkning av betong och brytning av kalksten kan ha en stor negativ inverkan på det omgivande ekosystemet, bland annat genom att sänka grundvattennivån, skada floran och släppa ut enorma mängder koldioxid. Att återanvända betongkomponenter, övergå till fossilfri energi och använda cement som är bra för miljön är några sätt att minska dessa skadliga effekter. 

Intervjuresultaten sammanställs och jämförs i den andra delen av studien. Det konstateras att modern betong kan vara ett hållbart alternativ om den underhålls på rätt sätt och tillverkas med hjälp av bättre metoder. Betongindustrins användning av moderna material och modern teknologi kan bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom belyser studien behovet av ytterligare undersökningar och åtgärder för att minska betongens negativa miljöeffekter och stödja mer miljövänliga alternativ. 

 

 

Abstract 

Focusing on limestone mining and cement production, this thesis examines the harmful effects of concrete extraction, production and use on the environment. Different views and opinions have been gathered through a comprehensive approach and interviews with various key people within the construction industry and nature conservation groups in order to gain a comprehensive understanding of the issue. 

The first part of the work involves interviews with staff from Skanska, the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) and Allblästring Entreprenad to examine the environmental impacts of concrete production and limestone quarrying. The results show that both concrete production and limestone quarrying can have a major negative impact on the surrounding ecosystem, including lowering the water table, damaging flora and releasing huge amounts of carbon dioxide. Reusing concrete components, switching to fossil-free energy and using cement that is good for the environment are some ways to reduce these harmful effects. 

The interview results are compiled and compared in the second part of the study. It is concluded that modern concrete can be a sustainable option if it is properly maintained and produced using better methods. The concrete industry’s use of modern materials and technology can contribute to a more sustainable future. Furthermore, the study highlights the need for further research and action to reduce the negative environmental impact of concrete and support more environmentally friendly alternatives. 

 

 

Förord 

Detta examensarbete representerar avslutningen på min utbildning som Byggnadsingenjör inom ROT 22 på Hermods YH. Inom ramen för detta arbete har jag utforskat miljömässiga aspekter av betong. Att utforska hur betong påverkar miljö med flest fokus på koldioxidutsläpp har varit väldigt intressant och lärorikt då har jag varit med många gjutningar med betong under båda LIA1-2. 

I rapporten har jag tagit hjälp av studiematerial, praktiska studier samt intervjuer. Med goda möjligheter att gå bredvid de erfarna tjänstemän som är betong klass 1 och 2 på jobben har detta givit mig en helhetsbild i denna rapport. 

Jag lyfter min tacksamhet till mina handledare under LIA 1–2 Björn Viderberg, platschef och Hewa hos Allblästring Entreprenad. Deras coachning och engagemang både på kontoret och fältet har varit framgångsrikt för mig som kommer att sitta som stadig grundsten vid fortsatta resan i byggbranschen. 

Självklart är Hermods oförglömlig och framför allt mina lärare som skall ha ett stort tack för att de gjorde det möjligt för mig att skaffa mig mer kunskap och bättre utbildning. 

 

Stockholm, mars 2024
Muhabat Kareem

 

 

1.Inledning 

Under byggnadsingenjörens ROT-utbildning vid Hermods YH har jag fått kunskap i den komplexa världen av ROT (Renovering, omläggning och tilläggning) och behovet av att vara noggrann med metoder och hur det påverkar klimatet. Mot denna bakgrund har jag valt att rikta mitt examensarbete mot ett material som är relevant inom byggindustrin. 

Intresset för detta material började under min LIA1 där jag första gången fick vara med att gjuta en bro med betong. De frågor som jag skulle eftersöka dess svar är; Vad är betong? Hur kan man använda betong? Var kommer betong från? I slutändan tänkte jag på hur den påverkar miljön, vilket också har väckt till ytterligare några frågor; Är det bra för miljö eller inte om den är inte bra varför? Här fick jag fördjupa mina kunskaper om betong. 

Det var då under denna tid som jag insåg det intresset jag kände matrealet och ville vara insatt med detta i min framtida karriär. Att arbeta med betong under LIA1 gav mig inte bara en praktisk inblick i området utan även en förståelse för dessa. Jag kände att jag trivdes med de utmaningar och uppgifter som ämnet innebär, och det väckte ett brinnande intresse för att fördjupa mig ytterligare inom området. 

 

1.1 Bakgrund 

I nästan hela världen använder man betong till alla byggprojekt. Tillverkning av betong sker genom att man hettar kalksten med lera upp till 1450 grader. Den processen orsakar utsläpp av stora mängder koldioxid som påverkar miljön. Det är därför viktigt att fortsätta forska och utveckla nya hållbara lösningar för betongproduktion för att minska dess miljöpåverkan. 

För att minska betongens miljöpåverkan kan man använda återvunna material och minska energiförbrukning för att göra betong mer miljövänlig och på detta sätt skydda miljö och göra byggindustrin mer hållbar. 

Undersökningar som påvisar betongens miljöpåverkan och hur den kan minskas är av stort intresse för byggbranschen. 

 

 

1.2 Syfte 

Avsikten är att undersöka hur betong påverkar klimat och miljö i Sverige. Genom detta arbete vill lära mig om betong och deras påverkan av miljö. Inom ramen för detta arbete är det av yttersta vikt att förstå vad är syfte av att upprätta ett närmare fullständigt miljömässiga aspekter av betong eftersom dess produktion släpper ut stora mängder koldioxid 

Med detta examensarbete är syftet att undersöka analysera samt förbättra miljömässiga aspekter av betong, genom att använda mer hållbara material och produktionsmetoder. Målet är att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen. 

 

1.3 Problemformulering 

  • Vilken negativ miljöpåverkan sker vid brytning och framställning av kalksten? 
  • På vilket sätt kan utvinning av kalksten påverka vattenförsörjningen? 
  • Hur påverkar betongproduktionen klimat? 
  • På vilket sätt ger cementtillverkning upphov till stora utsläpp av koldioxid? 
  • Vilka åtgärder vidtas i syfte att kunna minska koldioxidutsläppen i betongindustrin? 

 

1.4 Avgränsning och fokus 

I denna rapport lägger jag mest fokus på förbättring av miljömässiga aspekter av betong, hur den påverkar klimatet och miljön. Jag har valt att fokusera på hur betong påverkar klimat, miljö och hur man kan minska dessa påverkningar men naturligt viss kan jag inte tar med hur tillverkningens betong påverkar hela världens klimat, utan jag begränsar mig till kunskap och siffror om betongs påverkar miljö i Sverige. Jag vill begränsa mig till framför allt mängden utsläpp av koldioxid. 

 

1.5 Metod/ arbetssätt 

Urvalet av detta ämnesområde grundar sig på en kombination mellan teoretiska kunskaper samt tips och råd ifrån arbetsledning under praktikperioden.

 

 

Fortsätt läs examensarbetet genom att:

LADDA NER HELA PDF:EN MED ”MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER AV BETONG” HÄR!

 

 

 

 

Kontakt om miljömässiga aspekter av betong eller behov av en byggnadsingenjör

Har du frågor till Muhabat Kareem om hennes gedigna examensarbete eller är i behov av en person med yrkestiteln byggnadsingenjör ROT, exempelvis för jobb som arbetsledare inom renoveringsområdet, energieffektivisering och arbetsmiljösamordning är du välkommen att höra av dig till Muhabat via telefonnummer 076-867 87 81 och e-post, här!

 

LADDA NER HELA MUHABATS EXAMENSARBETE: MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER AV BETONG, HÄR!

 

 

Du läser tidigare intervju vi gjort med Muhabat om hennes skola och examensarbete, här!

 

 

Har du konstbyggnader av betong som behöver renoveras?

Vill du istället för att bygga nytt låta tidigare anläggningar av betong renoveras och bli hållbara inför framtiden? Välkommen att höra av dig till oss på Allblästring Anläggning om våra tjänster inom bland annat renovering av betong via telefonnummer 08-771 73 44 och e-post, här!

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss